Οικονομία

Υπέρβαση 2 δισ. στα φορολογικά έσοδα, πλεόνασμα 2,3 δισ. στο πεντάμηνο

Μία ανάσα από τα 23 δισ. ευρώ βρέθηκαν τα φορολογικά έσοδα, εμφανίζοντας αύξηση κατά 9,6%, λόγω της θετικής πορείας, εκ νέου, του ΦΠΑ αλλά και του φόρου εισοδήματος.Σταθερά σε τροχιά υπεραπόδοσης παρέμειναν τα φορολογικά έσοδα για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, αγγίζοντας το επίπεδο των 23 δισ. ευρώ και εμφανίζοντας αύξηση 9,6% έναντι του στόχου, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα η δημοσιονομική εικόνα συνέχισε να είναι θετική με το πρωτογενές πλεόνασμα να φθάνει στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα ήταν πολύ χαμηλότερο του στόχου καθώς υποχώρησε στα 1,1 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.126 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4.446 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 4.066 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.289 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1.396 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.487 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.241 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.937 εκατ. ευρώ ή 12,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως:στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του πενταμήνου,στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 καιστα αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ.Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 22.954 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.005 εκατ. ευρώ ή 9,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, όσο και από την καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ τρέχοντος έτους. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.707 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 459 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.247 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ, τον μήνα Μάρτιο στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) ποσού 220 εκατ. ευρώ περίπου, που προκύπτει από έσοδα που έχουν εισπραχθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ και αποδοθεί στο Κράτος από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.950 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 240 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.710 εκατ. ευρώ).Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.Τα στοιχεία για τον ΜάιοΕιδικότερα, τον Μάιο 2023 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.185 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 426 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.151 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 438 εκατ. ευρώ ή 9,3% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 579 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 70 εκατ. ευρώ από τον στόχο (509 εκατ. ευρώ).  Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 100 εκατ. ευρώ από τον στόχο (295 εκατ. ευρώ). Η πορεία των δαπανών στο 5μηνοΟι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαΐου 2023 ανήλθαν στα 27.368 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 383 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (27.751 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 1.015 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών τόκων κατά 825 εκατ. ευρώ.Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 470 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών για δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 590 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτα γεγονότα είναι η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 502 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 3.877 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση στόχου ύψους 87 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 62 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button