Οικονομία

Ποιοι και πώς θα πάρουν κουπόνια για επένδυση σε «έξυπνα» κτήρια

Στο πρόγραμμα για 120.000 «έξυπνα» κτήρια μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Ποιες είναι οι κατηγορίες παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται και τι θα πληρωθεί για κάθε κατηγορία.Σε τροχιά μπαίνει το νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία 120.000 έξυπνων κτηρίων σε όλη τη χώρα έως το 2025 συνολικού προϋπολογισμού 148,4 εκατ. ευρώ που καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι επιδοτήσεις θα δίνονται μέσω voucher προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος των «έξυπνων» εγκαταστάσεων που προβλέπονται ενώ οι σχετικές εργασίες  για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης «έξυπνων» υποδομών προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.Πιο αναλυτικά, στόχος του προγράμματος Smart Readiness είναι η επιχορήγηση καταναλωτών προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτηρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου μέσω «έξυπνων» μετρητών.Όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες που δεν έχουν ήδη ενδοκτηριακή οπτική καλωδίωση, βρίσκονται σε περιοχή εντός δικτύου οπτικών ινών ή προβλέπεται να υπάρξουν σχετικές υποδομές έως το 2026, δεν ανήκουν στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου.Οι επιλέξιμες εργασίας που επιχορηγούνται από το πρόγραμμα προβλέπουν την εγκατάσταση:δικτύων οπτικών ινών εντός του κτηρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτηρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.),υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου,υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου.Πιο αναλυτικά, οι επιλέξιμες εργασίες αφορούν στα εξής:Α. Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτηρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Βuilding Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού. Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η μελέτη, κατασκευή και τεκμηρίωση της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτηρίου θα πρέπει να συμμορφώνεται με την υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 (Β’ 2776) κοινής υπουργικής απόφασης.B. Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP).Γ. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP).Δ. Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP).Ε. Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτηρίου (πλησίον του BEP). Οι σωληνώσεις που αφορούν στις εργασίες Β,Γ, Δ καιΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με το κεφάλαιο Α4 του Προσαρτήματος Α του Παραρτήματος της υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 (Β’ 2776) κοινής υπουργικής απόφασης.Υποχρεωτικές είναι οι εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε.Εξαιρούνται της χρηματοδότησης τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε:Εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτηρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κηιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτηρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου καθώς και εργασίες προκειμένου το σημείο απόληξης της σωλήνωσης εισαγωγής προς το BEP να ταυτίζεται με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης (τυπικά στο ρείθρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτηρίου).Σύνδεση του FB με την οπτική πρίζα (OTO Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών.Εργασίες εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτηρίων.Πώς διαμορφώνονται οι ενισχύσειςΣτο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η επιχορήγηση μέρους ή του συνόλου του κόστους των επιλέξιμων εργασιών. Το συνολικό ποσό του Voucher ανά κτήριο προκύπτει με βάση τις κατηγορίες των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν (υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του Voucher καθορίζεται ως ακολούθως:Επιλέξιμες εργασίεςΜονάδα μέτρησηςΠοσό VoucherΑΚτήριο (εφόσον τοποθετηθεί BEP στο κτίριο)200 €ΑΌροφος (εφόσον τοποθετηθεί FB στον όροφο)140 €ΒΚτήριο60 €ΓΚτήριο60 €ΔΚτήριο60 €ΕΚτήριο60 €Η επιχορήγηση μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά σε κάθε κτήριο και οι εργασίες που επιδοτούνται δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button