Οικονομία

Ισχυρή ώθηση στην παραγωγή ρεύματος από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας καθιερώνει νέους κανόνες για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση και θέτει υψηλό όριο 2 GW στα συστήματα που θα μπουν στο δίκτυο. Μείωση του ανώτατου ορίου παραγωγής από επιχειρήσεις.Ώθηση στην αυτοπαραγωγή επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνοντας μία σειρά από ειδικές ρυθμίσεις για την προώθηση του ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές, οι οποίες εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση έως το τέλος Φεβρουαρίου.Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944» το ΥΠΕΝ καθορίζει τις προδιαγραφές και τα όρια για τον ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ανά κατηγορία καταναλωτή.Στο πλαίσιο αυτό προβλέπει την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με ενεργειακό συμψηφισμό σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, σε αγρότες (εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και Ενεργειακές Κοινότητες για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών που είναι αποκλειστικά οικιακοί καταναλωτές, αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, καθώς και για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριά που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια.Το ανώτατο όριο των σταθμών που μπορούν να λάβουν Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης από τους Διαχειριστές για εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ορίζεται σε 2 GW, ενώ το ΥΠΕΝ στοχεύει στο να ωθήσει τους καταναλωτές στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων. Αυτός είναι και ο λόγος που ειδικά για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζει το νέο όριο ανώτατης ισχύος ανά σταθμού στα 100 kW ανα παροχή κατανάλωσης. Πρόκειται για μία σημαντική μείωση που έγινε ήδη αντιληπτή από την αγορά που αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκεπτικισμό. Και αυτό γιατί πρόκειται για σημαντικό περιορισμό από το όριο των 3 MW που ίσχυε έως σήμερα. Να σημειωθεί πως για τη συγκεκριμένη κατηγορία το όριο έως τον Σεπτέμβριο του 2021 βρισκόταν στο 1 MW και μετά από αιτήματα από την αγορά αυξήθηκε με υπουργική απόφαση στα 3MW για να μειωθεί δραματικά σήμερα στα 100 kW. Το ίδιο όριο ισχύει και για αυτοκαταναλωτές αγρότες ενώ για τα νοικοκυριά τίθεται στα 10 kW.Για την εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να συνδέονται στο Δίκτυο είτε Υψηλής Τάσης, είτε Μέσης Τάσης, είτε Χαμηλής Τάσης ενώ για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, καθώς και Ενεργειακές Κοινότητες η παροχή των σταθμών παραγωγής και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό μπορούν να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές, ενώ το πλεόνασμα ενέργειας μετά τον συμψηφισμό διοχετεύεται στο Δίκτυο ή το Σύστημα, χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση.Παράλληλα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ΑΠΕ που ενεργούν από κοινού (Συλλογική αυτοκατανάλωση). Με το νέο σχέδιο νόμου ορίζεται πως τουλάχιστον 2 αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους και υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.Τέλος, ορίζεται πως επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που ανήκει ή εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α. με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού καθώς και για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του δήμου ή της περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.Πλαίσιο λειτουργίας για τις Κοινότητες Ανανεώσιμης ΕνέργειαςΠαράλληλα, το νομοσχέδιο ορίζει και νέο πλαίσιο για τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και λειτουργίας τους καθώς και τους στόχους τους.Στις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξουν εντάσσονται η παραγωγή, κατανάλωση, αποθήκευση και πώληση ενέργειας από ΑΠΕ, η εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού υπόσταθμούς Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. καθώς και σταθμούς αποθήκευσης για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τους και των καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.Μέλη στις ΚΑΕ μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και επιχειρήσεις που ανήκουν κατά 100% σε Ο.Τ.Α  α’ και β’ βαθμού, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί.Ωστόσο, τουλάχιστον το 50% +1 των μελών πρέπει να έχουν εγγύτητα στην περιοχή όπου η Κ.Α.Ε. ασκεί τις δραστηριότητές της και αναπτύσσει το έργο ΑΠΕ, ενώ ο ελάχιστος αριθμός μελών ορίζεται στα 60. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να είναι 30 τα μέλη αν έχει η ΚΑΕ έδρα σε δήμο νησιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ή 15 μέλη, σε περίπτωση που συμμετέχουν αποκλειστικά Μ.Μ.Ε.. Τέλος μπορεί να έχει μόνο 3 μέλη αν συμμετέχουν τουλάχιστον 2 Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού και το τρίτο μέλος είναι είτε επιχείρηση που ανήκει κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού, είτε Ο.Τ.Α α’ ή β΄ βαθμού.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button