Οικονομία

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Attica Συμμετοχών από Blantyre

Οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο, επισημαίνει.Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Blantyre Capital Limited επί της ATTICA.Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ανακοίνωσή της, συνεδρίασε σε τμήμα χθες, 23 Φεβρουαρίου 2023 και αποφάσισε ομόφωνα, την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ( η οποία ανήκε κατά πλειοψηφία στην εταιρία «Marfin Investment Group Holdings Société Anonyme»,) από την Blantyre Capital Limited . Η Blantyre είναι επενδυτική εταιρία που δραστηριοποιείται στην αγορά ιδιωτικών γενικών κλινικών στην αγορά γενόσημων φαρμάκων, την εκμετάλλευση ακινήτων και εξειδικεύεται στη διαχείριση επενδύσεων (χρέους και ιδίων κεφαλαίων), ιδίως σε ειδικές ή/και πολύπλοκες περιπτώσεις ανασύνταξης, αναδιοργάνωσης ή/και μετάβασης επενδυτικών χαρτοφυλακίων.Επισημαίνεται ότι η Blantyre δεν δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα ούτε στην ελληνική αγορά της επιβατηγού ναυτιλίας, μεταφοράς επιβατών και οχημάτων ούτε στην ελληνική αγορά παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση-στόχος. Ως εκ τούτου στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν υφίστανται οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις δραστηριοτήτων μεταξύ της εξαγοράζουσας Blantyre και της εξαγοραζόμενης ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Εκτιμάται ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν, ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο και η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή των  σχετικών  αγορών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές. Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ομόφωνα ενέκρινε την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button