Οικονομία

Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε το deal για απόκτηση της MIG από την Πειραιώς

Όπως αναφέρει η Επιτροπή «η εξαγορά δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».Το «πράσινο φως» στη συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς και της ΜΙG έδωσε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπογραμμίζοντας ότι «η εξαγορά δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής:Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έλαβε χώρα στις 13 Απριλίου 2023, αποφασίστηκε ομόφωνα (Απόφαση 815/2023), η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης η οποία αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου μέσω Υποχρεωτικής Δημόσιας Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και ως «Τράπεζα Πειραιώς») επί της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» πλέον «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «MIG» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011.Κατά το χρόνο της γνωστοποίησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, το χαρτοφυλάκιο της MIG περιλάμβανε μεταξύ άλλων την εταιρεία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής και ως «ΑΤΤICA»), η οποία δραστηριοποιείται στην επιβατηγό/οχηματαγωγό ναυτιλία και στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, η MIG δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακινήτων στη Σερβία.Υπενθυμίζεται ότι στις 24.10.2022 γνωστοποιήθηκε στην ΕΑ η σχεδιαζόμενη συγχώνευση της ATTICA με την «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΝΕΚ» δια της απορροφήσεως της τελευταίας. Η αξιολόγηση της συγκέντρωσης αυτής εκκρεμεί ενώπιον της ΕΑ. Επιπλέον, στις 21.12.2022, η εταιρεία «BLANTYRE CAPITAL LTD» (εφεξής και ως «Blantyre), γνωστοποίησε στην ΕΑ την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ATTICA. Η σχετική συγκέντρωση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 811/2023 απόφαση της ΕΑ στις 23.2.2023, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.Ενόψει των ανωτέρω γεγονότων και για λόγους πληρότητας, η ΕΑ αξιολόγησε τις επιπτώσεις της υπό κρίση συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη σειρά εναλλακτικών σεναρίων ως προς την υλοποίηση ή μη των συγκεντρώσεων ATTICA/ANEK και Blantyre/ATTICA. Στηριζόμενη στα παρασχεθέντα στοιχεία και δηλώσεις των μερών, ιδίως στις σαφείς διαβεβαιώσεις τους περί σκοπούμενης υλοποίησης της εγκριθείσας Blantyre/ATTICA, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης, ενώ οι όποιες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στις αγορές της επιβατηγού/οχηματαγωγού ναυτιλίας θα εξεταστούν στο πλαίσιο της γνωστοποιηθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΝΕΚ» από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».Περαιτέρω, τυχόν απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς επί της MIG σε χρόνο προγενέστερο της γνωστοποιηθείσας πράξης διερευνάται στο πλαίσιο ξεχωριστής και διακριτής διαδικασίας.Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011 τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2022, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button