Οικονομία

ΔΝΤ: Οι νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Το Ταμείο τονίζει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν την τρέχουσα «σφιχτή» νομισματική πολιτική, εάν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.Σύσταση προς τις κεντρικές τράπεζες να σταματήσουν τις αυξήσεις επιτοκίων εάν διαπιστωθεί ότι οι κραδασμοί που δημιουργούνται μπορεί να απειλήσουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα. Το ΔΝΤ σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη «επικοινωνία» των προθέσεων των κεντρικών τραπεζών προς τις αγορές προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αστάθειας. Παράλληλα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα για να αποτρέψουν κάθε συστημικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη της αγοράς στην ανθεκτικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειαστεί να προσαρμόσουν τη στάση της νομισματικής πολιτικής για να στηρίξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν σαφώς τη συνεχή αποφασιστικότητά τους να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο στόχο το συντομότερο δυνατό μόλις μειωθεί η χρηματοπιστωτική πίεση. Εάν χρειαστεί να προσαρμόσουν τη στάση της νομισματικής πολιτικής για να στηρίξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με σαφήνεια τη συνεχή αποφασιστικότητά τους να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο στόχο το συντομότερο δυνατό μόλις μειωθεί η χρηματοπιστωτική πίεση. Η πρόσφατη αναταραχή στον τραπεζικό τομέα ανέδειξε αδυναμίες στις εσωτερικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων όσον αφορά τους κινδύνους επιτοκίου και ρευστότητας στις τράπεζες, καθώς και εποπτικές παραλείψεις. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες διαθέτουν εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων ανάλογη με το προφίλ κινδύνου τους, μεταξύ άλλων στους τομείς της παρακολούθησης των κινδύνων από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και της ικανότητας και επάρκειας των τεστ αντοχής κεφαλαίου και ρευστότητας. Όσον αφορά τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να καλύψουν τα κενά στα δεδομένα, να δώσουν κίνητρα για ορθές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, να θέσουν κατάλληλες ρυθμίσεις και να εντείνουν την εποπτεία. Οι επαρκείς ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων ιδρυμάτων που, μεμονωμένα, δεν θεωρούνται συστημικά, είναι ουσιώδεις για τον περιορισμό των κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι κανόνες προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες διαθέτουν κεφάλαιο για τον κίνδυνο επιτοκίου και να προφυλάσσονται από κρυφές ζημίες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν απότομα σε περίπτωση κλονισμού της ρευστότητας. Στο σημερινό περιβάλλον του επίμονου πληθωρισμού και των υψηλών επιτοκίων, οι αρχές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ταξινόμηση και τις προβλέψεις των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην έκθεση σε κινδύνους επιτοκίου και ρευστότητας. Τα μέτρα στήριξης της ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων ρευστότητας και όχι φερεγγυότητας. Το τελευταίο θα πρέπει να επαφίεται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές (ή στις αρχές εξυγίανσης). Η ρευστότητα θα πρέπει να παρέχεται σε αντισυμβαλλόμενους που υποχρεώνονται από την εποπτεία και τη νομοθεσία να εσωτερικεύουν τον κίνδυνο ρευστότητας (το “μαστίγιο”), ώστε οι κεντρικές τράπεζες να χρειάζεται να παρεμβαίνουν μόνο για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων ρευστότητας (το “καρότο”). Σημαντικό μέρος του κινδύνου θα πρέπει να παραμείνει στην αγορά (“μερική ασφάλιση”) για να ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος, και οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένη ημερομηνία λήξης, επιτρέποντας στις δυνάμεις της αγοράς να επανέλθουν μόλις υποχωρήσουν οι οξείες πιέσεις. Ορισμένες από τις πρόσφατες αντιδράσεις των φορέων χάραξης πολιτικής υποδηλώνουν ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία στην ατζέντα μεταρρυθμίσεων για την εξυγίανση, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα να μπορέσουν να εξυγιανθούν οι συστημικές τράπεζες χωρίς να διακινδυνεύσουν τα δημόσια κεφάλαια. Αν και αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων κεφαλαιακών μέσων υπέστησαν ζημίες, η κατανομή περισσότερων ζημιών σε όλη την ιεραρχία των πιστωτών προτού τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια κεφάλαια αποδεικνύεται δυσκολότερο να επιτευχθεί. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αποτιμήσει αυτές τις εμπειρίες και να βγάλει συμπεράσματα πολιτικής σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων εξυγίανσης μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Πολιτικής του ΔΝΤ, οι συναλλαγματικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι κατάλληλες στην περίπτωση μη ρευστών αγορών συναλλάγματος, αναντιστοιχιών ισολογισμών και ασθενώς αγκυρωμένων προσδοκιών για τον πληθωρισμό, εφόσον τα αποθέματα είναι επαρκή και η παρέμβαση δεν μειώνει την αξιοπιστία των μακροοικονομικών πολιτικών ή δεν υποκαθιστά την αναγκαία προσαρμογή τους.Σε περίπτωση επικείμενων κρίσεων, τα μέτρα για την εκροή κεφαλαίων μπορεί να αποτελέσουν επιλογή για τη μείωση των πιέσεων εκροών, αν και θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνολικής δέσμης μέτρων πολιτικής που θα αντιμετωπίζει τις υποκείμενες μακροοικονομικές ανισορροπίες και θα αίρονται μόλις υποχωρήσουν οι συνθήκες κρίσης.Οι κρατικοί δανειολήπτες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και στις αγορές αιχμής θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με την υψηλή ευπάθεια του χρέους τους, μεταξύ άλλων μέσω έγκαιρης επαφής με τους πιστωτές τους, πολυμερούς συνεργασίας και στήριξης από τη διεθνή κοινότητα. Η θέσπιση αξιόπιστων μεσοπρόθεσμων σχεδίων δημοσιονομικής εξυγίανσης θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του κόστους δανεισμού και στην άμβλυνση των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους. Για τις χώρες που βρίσκονται κοντά σε δυσχερή κατάσταση χρέους, οι διμερείς και οι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να συντονιστούν για την προληπτική αναδιάρθρωση, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, το κοινό πλαίσιο της G20. Η παροχή άμεσης πρόσβασης των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη ρευστότητα της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να αποδειχθεί αναγκαία σε περιόδους πίεσης, αλλά η εφαρμογή κατάλληλων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων είναι υψίστης σημασίας. Ως πρώτη γραμμή άμυνας, η ισχυρή εποπτεία, η ρύθμιση και η εποπτεία των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι ζωτικής σημασίας. Εάν απειλείται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάλληλης κατά περίπτωση στήριξης της ρευστότητας των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την κεντρική τράπεζα -διακριτικές πράξεις σε όλη την αγορά, πάγιες διευκολύνσεις δανεισμού ή δανειστής έσχατης ανάγκης- αλλά η στήριξη αυτή πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά για να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος. Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να διαθέσουν πόρους για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που προκαλούνται από την αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να χρειαστεί να διατηρούν επαρκή αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας για να μετριάσουν αυτούς τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι το παγκόσμιο δίχτυ χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι επαρκές. Δεδομένων των σημαντικών κινδύνων για την παγκόσμια μακροοικονομική χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι πολυμερείς προσπάθειες για τη διπλωματική επίλυση των γεωπολιτικών εντάσεων και την αποτροπή του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού.Όπως σημειώνεται στην έκθεση οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχουν ενισχυθεί από τον Οκτώβριο του 2022 έως και σήμερα, ενώ οι ξαφνικές πτωχεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature Bank στις ΗΠΑ και η απώλεια της εμπιστοσύνης της αγοράς στην Credit Suisse, μια παγκόσμια συστημικά σημαντική τράπεζα (GSIB) στην Ευρώπη, αποτέλεσαν μια ισχυρή υπενθύμιση των προκλήσεων που θέτει η αλληλεπίδραση μεταξύ των αυστηρότερων νομισματικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών και της συσσώρευσης τρωτών σημείων. Ενισχυμένα από τις νέες τεχνολογίες και την ταχεία διάδοση των πληροφοριών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που αρχικά φαινόταν να είναι μεμονωμένα γεγονότα στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ εξαπλώθηκε γρήγορα σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, προκαλώντας την πώληση περιουσιακών στοιχείων κινδύνου. Οδήγησαν επίσης σε σημαντική αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής, με μέγεθος και κλίμακα συγκρίσιμη με εκείνη της Μαύρης Δευτέρας του 1987. Η σθεναρή αντίδραση των φορέων χάραξης πολιτικής για την ανάσχεση των συστημικών κινδύνων μείωσε την ανησυχία της αγοράς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών έλαβαν μέτρα για να εγγυηθούν τις ανασφάλιστες καταθέσεις στα δύο χρεοκοπημένα ιδρύματα και να παράσχουν ρευστότητα μέσω ενός νέου προγράμματος τραπεζικής χρηματοδότησης (Bank Term Funding Program) για να αποτρέψουν περαιτέρω τραπεζικές εκροές. Στην Ελβετία, η ελβετική Εθνική Τράπεζα παρείχε έκτακτη στήριξη ρευστότητας στην Credit Suisse, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την UBS με κρατική υποστήριξη.Ωστόσο, το κλίμα στην αγορά παραμένει εύθραυστο και οι πιέσεις εξακολουθούν να είναι εμφανείς σε διάφορους θεσμούς και αγορές, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τη θεμελιώδη υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το θεμελιώδες ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι αν αυτά τα πρόσφατα γεγονότα αποτελούν προάγγελο περισσότερων συστημικών πιέσεων που θα δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ή απλώς η μεμονωμένη εκδήλωση των προκλήσεων από τις αυστηρότερες νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες μετά από μια δεκαετία και πλέον άφθονης ρευστότητας. Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ρυθμιστικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ιδίως στις μεγαλύτερες τράπεζες, έχουν καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικά πιο ανθεκτικό, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τα τρωτά σημεία που μπορεί να κρύβονται. 

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button