Οικονομία

Αύξηση των επιδομάτων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Η προσαύξηση για το προσωπικό που βρίσκεται σε ειδικές αποστολές αναμένεται να φτάσει έως και τα 100 ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη ετησίως δεν θα υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ ετησίως.Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η από 7ης Μαρτίου κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που αφορά στον «Καθορισμό ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων εντός και εκτός περιοχής ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ (αρχηγού ΓΕΕΘΑ)».Η προσαύξηση αναμένεται να φτάσει έως και τα 100 ευρώ, με το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων να έρχεται σε συμφωνία η δαπάνη αυτή να μην ξεπερνάει τα 25 εκατ. ευρώ ετησίως.Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το επίδομα ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας προσαυξάνεται για το κάτωθι προσωπικό:1α. Τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που ευρίσκονται σε αποστολή καθώς και το προσωπικό που αποσπάται σε αυτά, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής τους,1β. Των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της υποπαρ. 1α λογίζεται ως κατ’ αποκοπή χορήγηση αποζημίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της αποστολής, όπως παρακάτω:20 ευρώ όταν ευρίσκονται σε αποστολή εντός Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ,60 ευρώ όταν ευρίσκονται σε αποστολή εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της υποπαρ. 1β λογίζεται ως κατ’ αποκοπή χορήγηση αποζημίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της ειδικής αποστολής, όπως παρακάτω:60 ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ,100 ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ, ανεξάρτητα εάν παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά.Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, μετά από εισήγηση των Ανώτατων Συμβουλίων των οικείων Κλάδων, καθορίζει τις αποστολές – ειδικές αποστολές της παρ. 1 για τη εφαρμογή της παρούσης, καθώς και το ετήσιο όριο ημερών αποζημίωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, ώστε η ετήσια δαπάνη να μην υπερβαίνει τα 25.000.000 ευρώ ετησίως.Η ανωτέρω προσαύξηση δεν καταβάλλεται στο προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2023.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button