Επικαιρότητα

Απευθείας αναθέσεις αποκάλυψε έλεγχος της ΕΑΔ σε Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας

Μετά από αίτημα του Δημάρχου στο οποίο εκφράζονταν υπόνοιες εικονικότητας προμήθειας, διενεργήθηκε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε σε δαπάνες προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις δημοτικές ενότητες του Δήμου συνολικής αξίας 100.000€, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019 λίγες μέρες πριν την λήξη της θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι διενεργήθηκαν τέσσερις απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συνιστώντας τεχνητή κατάτμηση της προμήθειας με αποτέλεσμα την αποφυγή διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις προσυνεννόησης μεταξύ του πρώην Δημάρχου με τον προμηθευτή ή και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία προμηθευτές ή των προμηθευτών μεταξύ τους, χρονική ανακολουθία των διαδικασιών ανάθεσης και πλημμέλειες στη σύνταξη των αναγκαίων εγγράφων προμήθειας.

Λόγω σοβαρών βλαβών στον εξοπλισμό λίγο χρόνο μετά την τοποθέτησή του, ζητήθηκε πραγματογνωμοσύνη κατά την οποία ο εξοπλισμός εξήχθη από την εγκατάσταση και κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ποσοτική και ποιοτική ασυμφωνία για κάποια από τα προμηθευόμενα υλικά αλλά και αδυναμία αντιπαράθεσης του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού με τα παραστατικά προμήθειάς του, καθώς απουσίαζαν τα σχετικά στοιχεία κατασκευής τόσο στο σώμα του εξοπλισμού όσο και στα τιμολόγια αγοράς και τα δικαιολογητικά παραλαβής του Δήμου.

Ο ορισμένος από το ΤΕΕ Πραγματογνώμονας και ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου προσδιόρισαν διαφορετικό χρόνο παλαιότητας του εξοπλισμού λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συνθηκών λειτουργίας του εξοπλισμού, με τον δεύτερο να διατυπώνει την άποψη για διάβρωση εξοπλισμού που επήλθε λόγω επέλευσης 10ετίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συμπερασμάτων, η ΕΑΔ ζήτησε από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης τον πειθαρχικό έλεγχο του π. Δημάρχου και από τον υπηρετούντα Δήμαρχο τον πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλου του Δήμου και τη διενέργεια σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Επιπλέον, το Πόρισμα συσχετίστηκε με δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button